Zásady ochrany osobních údajů

“KNOPCENTRUM s.r.o.“

zastoupená jednatelem společnosti panem Stanislavem Knoppem a paní Monikou Knoppovou

IČ 46580166

DIČ CZ46580166

Loučská 1150/28

751 31  Lipník nad Bečvou I - Město

Pověřenec: Dagmar Sedláčková

 

Vážení klienti (obchodní partneři, zákazníci),

dnem 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení GDPR“).

Nařízení GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) Nařízení GDPR.

SHROMAŽĎOVÁNÍ

Rádi bychom Vám oznámili podle čl. 6 Nařízení GDPR, jaké osobní údaje fyzických osob budeme shromažďovat a o jaké právní předpisy se podle tohoto Nařízení GDPR podle našeho názoru jedná.

SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ:

článek 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR

 • Zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
 • Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
 • Zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech

Tento výčet zákonných předpisů nemusí být konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů, musí být námi shromažďovány.

Zcela určitě se ve shromažďovaných údajích z osobních údajů bude objevovat jméno, příjmení, sídlo firmy – bydliště včetně PSČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo.

Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE

článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR

 • fyzické osoby, které zastupují Vaši firmu

V rámci naší činnosti, mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, Vašim zaměstnancům, případně spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty.

Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, email, tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.

Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších pěti let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

 • sledování Vaší obchodní aktivity – fyzických osob

V rámci naší činnosti budou sledovány údaje, které se váží na odběry produktů, a služeb, a to v množství i čase, abychom vám mohli lépe vystihnout Vaše potřeby, a tak lépe určili směr našeho podnikání.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

 • telefon

Jako náš oprávněný zájem evidujeme u fyzických osob telefon (telefony), abychom mohli kontaktovat Vás v případě jakékoliv komplikace, která vznikne při užívání našich služeb (i zdarma) nebo prodeje našeho zboží. Důvodem je také skutečnost, abychom si mohli ověřit totožnost volajícího.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

ZPRACOVÁNÍ NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY – FYZICKÉ OSOBY

článek 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA

Ve všech smlouvách je zabezpečeno, že data se nebudou přenášet mimo prostor EU, tedy do třetích zemí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 V pravidelných intervalech přezkoumáváme rizika informační bezpečnosti, které souvisí se zpracováním osobních údajů.

Dále jsme zavedli následující opatření:

 • Naše data jsou zabezpečena dostatečně silnými hesly (s dostatečnou délkou, kombinací písmen malých, velkých i číslic) a není možné se k nim bez znalosti těchto hesel dostat.
 • Přijali jsme interní směrnici na práci s osobními údaji, zahrnující osobní odpovědnost, bezpečnost při práci s nimi a další.

MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

K Vašim datům se dostanou jen naši vedoucí zaměstnanci, kteří pracují buď na hlavní pracovní poměr nebo na vedlejší pracovní poměr.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou podrobeni prohlášení o mlčenlivosti, a to po dobu 10 let od odchodu z naší společnosti.

Každá osoba, která se dostane k osobním údajům, musí být vedoucím  zaměstnancem podle zákoníku práce nebo s ní musí být sepsána Zpracovatelská smlouva.

PRÁVO NA INFORMACE

Upozorňujeme, že podle Nařízení GDPR zejména celé kapitoly III máte jako subjekt údajů svoje práva. Jedno ze základních práv je právo na:

 • PRÁVO ODVOLAT UDĚLENÝ SOUHLAS ­– článek 13 Nařízení GDPR

Subjekt údajů̊ má́ právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není́ dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který́ byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů̊ informován. Odvolat souhlas musí́ být stejně̌ snadné́ jako jej poskytnout.

 • INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM – článek 13 Nařízení GDPR

Právo na informace znamená, že máte právo obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Tyto fakta se dozvíte v tomto sdělení, nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání.

 • PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM – článek 15 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. 

 • PRÁVO NA OPRAVU – článek 16 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“) - článek 17 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

 • PRÁVO NA OMEZENÉ ZPRACOVÁNÍ – článek 18 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve vyjmenovaných případech.

 • OZNAMOVACÍ POVINNOST OHLEDNĚ OPRAVY NEBO VÝMAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – článek 19 Nařízení GDPR

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ – článek 20 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci podle uvedeného článku.

 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU – článek 21 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování v souladu s tímto článkem. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM ŽÁDNÉHO ROZHODNUTÍ ZALOŽENÉHO VÝHRADNĚ NA AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ – článek 22 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 • PRÁVO VZNÉST STÍŽNOST NA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ – článek 77 Nařízení GDPR

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

V textu jsou uvedeny zjednodušené citace z Nařízení GDPR.

NÁŠ KODEX - ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

“KNOPCENTRUM s.r.o.“

zastoupená jednatelem společnosti panem Stanislavem Knoppem a paní Monikou Knoppovou

IČ 46580166

DIČ CZ46580166

Loučská 1150/28

751 31  Lipník nad Bečvou I - Město

Pověřenec: Dagmar Sedláčková

 • Osobní údaje shromažďujeme výhradně:
 • od fyzických osob, které u nás zakoupily zboží nebo produkt, nebo prodali druhotnou surovinu
 • od fyzických osob, které se u nás zaregistrovali z důvodů, že chtějí v budoucnu zakoupit nějaký produkt nebo od osob, které chtějí využít nějakého našeho zdarma poskytovaného produktu nebo služby
 • od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích stran
 • Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou jako například kupováním databází.
 • Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat.
 • Osobní údaje budou ochraňovat naši vedoucí zaměstnanci, kteří mají podepsánu mlčenlivost.
 • Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.
 • Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.
 • Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizována.
 • Budeme respektovat Vaše přání zůstat našimi klienty, ale neodebírat naše newslettery.
 • Plníme dle článku 13 Nařízení GDPR informační povinnost.

Upozornění pro naše zákazníky

Za nedlouho oficiálně vejde v platnost GDPR, nařízení, které zvedlo ze židle nejednoho podnikatele.

Jedno je jasné - nikdo se mu nevyhne. 

A jak jsme na tom s GDPR my?

Jelikož nakládáme s Vašimi osobními údaji na základě Zákona o odpadech č.185/2001 Sb., připravili jsme pro Vás k nahlédnutí Souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude nutno podepsat při Vaší návštěvě naší sběrny v Lipníku nad Bečvou i v Hranicích a to od 25.5.2018, kdy tento zákon vstoupí v účinnost.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost “KNOPCENTRUM s.r.o.”, se sídlem Loučská 1150/28, 751 31 Lipník nad Bečvou I – Město,  IČ: 46580166, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl C, vložka 3559  (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem obchodního vztahu nakládá s osobními údaji zákazníků (dále jen „subjekt údajů“).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem obchodního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace obchodního vztahu se subjektem údajů;
 • vedení vnitřní evidence zákazníků (subjektů údajů)

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), název peněžního ústavu a číslo bankovního účtu.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE A POVĚŘENCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: knopcentrum@volny.cz
 • správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 581771492, 581277703, 602514017
 • kontaktní údaje zástupce správce, byl-li určen: XX
 • kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován: Dagmar Sedláčková

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě a neposkytuje je žádným třetím osobám. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“):

 • za účelem kontrolní činnosti příjemce osobních údajů – Policie ČR, Česká obchodní inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Finanční správa

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v elektronické formě a v listinné podobě (výkupka).

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů: - výkupčí, účetní.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

…………………………………
Podpis subjektu údajů

 

PRACOVNÍ DOBA provozovna Lipník n/B

13.5.2024 ZAVŘENO

Provozní doba:

Po - Pá 7.00 - 16.30 hod.

So 9.00 - 12.00 hod.

 

PRACOVNÍ DOBA provozovna Hranice 

Od 1.6.2022 spadá provozovna v Hranicích na firmu: VS Výkup Surovin s.r.o., Hradec Králové

 

KNOPCENTRUM s.r.o. - ekatalog.czKovovýroba - ekatalog.cz