Něco málo o naší historii i současnosti 

Lipník nad Bečvou, Loučská ulice tel. 602 741 064
Hranice na Moravě, Potštátská ulice tel. 602 576 769

Vykupujeme: papír, železo, barevné kovy (Cu, Al, Ms, bronz, Zn, Pb, Nerez)

Firma "KNOPCENTRUM s.r.o." působí na našem trhu již od roku 1992. Jejím cílem v roce 1992 bylo navázat na výrobu po tehdejší společnosti Okresní průmyslový podnik Přerov, s.p., jehož pobočka v Lipníku nad Bečvou byla v roce 1992 vydražena, a kde poté měla a má i dnes společnost "KNOPCENTRUM s.r.o." své sídlo.

Výroba laboratorních stolů byla v letech 1992 - 1995 hlavní výrobní náplní společnosti a v této oblasti ve větší míře spolupracovala se společností Jesdrev Jeseníky a.s. Z důvodu malé poptávky na trhu se po roce 1995 firma začala specializovat na další podnikatelské aktivity a výrobu laboratorních stolů tak ukončila. V dalších letech se společnost začala rozvíjet a mezi její hlavní činnost patřila kovovýroba - soustružnické, frézařské a lisařské práce, vč. svařování MIG a TIG. V této oblasti společnost pokračuje i v současné době. Jednou z dalších činností společnosti "KNOPCENTRUM s.r.o." bylo a je nakládání s kovovým odpadem. Firma se zabývá výkupem ocelového odpadu, mědi, hliníku, mosazi, tříděním, úpravou a dalšími souvisejícími činnostmi. Dále společnost provádí demontáže a likvidace technologických celků, výrobních zařízení a dalších objektů spojených s výskytem kovového odpadu. V této oblasti společnost disponuje potřebnými technickými zařízeními pro výše zmiňované činnosti jako jsou nákladní vozidla, vysokozdvižné vozíky, kontejnerové systémy, pálící soustavy a hydraulické nůžky, aj. Společnost "KNOPCENTRUM s.r.o." je držitelem živnostenského oprávnění pro nakládání s odpady a obchodování s nimi, aby mohla poskytovat svým zákazníkům komplexní služby v oblasti výkupu, třídění a úpravy kovového odpadu. Firma měla do května roku 1999 pouze jednu provozovnu výkupu druhotných surovin a to v sídle společnosti. Od června roku 1999 má druhou provozovnu, která se nachází v Hranicích na Moravě, ulice Potštácká. Další činnost kterou firma "KNOPCENTRUM s.r.o." provozuje je silniční motorová doprava vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti. Při veškerých činnostech nejenom v oblasti nákládání s odpady důsledně firma dbá na dodržování v oblasti životního prostředí, prevence znečišťování a bezpečnosti a hygieny práce.

 

 Upozornění pro naše zákazníky

Za nedlouho oficiálně vejde v platnost GDPR, nařízení, které zvedlo ze židle nejednoho podnikatele.

Jedno je jasné - nikdo se mu nevyhne. 

A jak jsme na tom s GDPR my?

Jelikož nakládáme s Vašimi osobními údaji na základě Zákona o odpadech č.185/2001 Sb., připravili jsme pro Vás k nahlédnutí Souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude nutno podepsat při Vaší návštěvě naší sběrny v Lipníku nad Bečvou i v Hranicích a to od 25.5.2018, kdy tento zákon vstoupí v účinnost.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Společnost “KNOPCENTRUM s.r.o.”, se sídlem Loučská 1150/28, 751 31 Lipník nad Bečvou I – Město,  IČ: 46580166, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl C, vložka 3559  (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem obchodního vztahu nakládá s osobními údaji zákazníků (dále jen „subjekt údajů“).

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem obchodního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace obchodního vztahu se subjektem údajů;
 • vedení vnitřní evidence zákazníků (subjektů údajů)

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), název peněžního ústavu a číslo bankovního účtu.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE A POVĚŘENCE

 

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: knopcentrum@volny.cz
 • správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 581771492, 581277703, 602514017
 • kontaktní údaje zástupce správce, byl-li určen: XX
 • kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován: Dagmar Sedláčková

 

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

 

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě a neposkytuje je žádným třetím osobám. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“):

 • za účelem kontrolní činnosti příjemce osobních údajů – Policie ČR, Česká obchodní inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Finanční správa

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v elektronické formě a v listinné podobě (výkupka).

 

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů: - výkupčí, účetní.

 

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

 

 

                                                                                  …………………………………

                                                                                  Podpis subjektu údajů

 

ZAVŘENO - Dovolená provozovna Lipník n/B

od Pá 10.8.- So 18.8.2018 

PRACOVNÍ DOBA provozovna Lipník n/B

Po - Pá 7.00 - 16.00 hod.

So 9.00 - 12.00 hod.

 

ZAVŘENO - Dovolená provozovna Hranice

od Po 13.8.- So 18.8.2018 

PRACOVNÍ DOBA provozovna Hranice

Po - Pá 8.00 - 15.30 hod.

So 7.00 - 12.00 hod.

 

KNOPCENTRUM s.r.o. - ekatalog.czKovovýroba - ekatalog.cz